Preskočiť na obsah

Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Popudinské Močidľany.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Obec Popudinské Močidľany vyhlasuje, na základe Uznesenia Obecného zastupiteľstva Popudinské Močidľany č. 23/2022 zo dňa 09.08.2022, Obchodnú verejnú súťaž (OVS) na predaj dvoch stavebných pozemkov, v lokalite IBV Pod vinohradmi III, v k.ú. Močidľany, v zmysle podmienok OVS, ktoré tvoria prílohu tohto uznesenia.

Prílohy

Popis

S účinnosťou od 1.7.2022 sa mení zákon č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR v platnom znení. Školskej jedálne Popudinské Močidľany sa týka zmena v §4 ods. 3 písmena c) cit. zákona, podľa ktorej je dotáciu na stravu možné poskytnúť: na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ, alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa zákona o dni z príjmov. Túto skutočnosť je potrebné poukazovať žiadateľovi dotácie podľa § 4 ods. 4 čestným vyhlásením.