Preskočiť na obsah

Voľby

Archív dokumentov uverejnených obcou Popudinské Močidľany.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

     Obec vydá  hlasovací preukaz ( ďalej len HP) voličovi, ktorý má trvalý pobyt na území obce a v čase konania volieb sa nebude môcť zúčastniť volieb vo svojom volebnom okrsku. HP sa vydáva len na základe žiadosti oprávneného voliča.  

   HP oprávňuje voliča na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku, teda aj vo volebnom okrsku, v ktorom bol pred vydaním HP zapísaný v zozname voličov.

 Volič môže požiadať o vydanie HP:

osobne najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb v úradných hodinách obce.

v listinnej podobe tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb ( do 20.05.2024)

Poštovná adresa na doručenie žiadosti o hlasovací preukaz :

Obec Popudinské Močidľany

Obecný úrad 56

908 61  Popudinské Močidľany

elektronicky (e-mailom) žiadosť o hlasovací preukaz treba doručiť na e-mail: obec@popudinskemocidlany.sk

– vo forme elektronickej snímky žiadosti (sken) alebo

– v textovej forme tvoriacej obsah e-mailovej správy tak,

aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr

15 pracovných dní predo dňom konania volieb  (t.j. najneskôr 20.05.2024)

   Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi

  • meno a priezvisko,
  • rodné číslo,
  • štátnu príslušnosť,
  • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
  • korešpondenčnú adresu na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

     Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk„.

Vydanie HP prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom

možno požiadať o vydanie HP najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb v úradných hodinách obce.

     Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi

  • meno a priezvisko
  • rodné číslo,
  • štátnu príslušnosť,
  • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
  • korešpondenčnú adresu na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

     Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že HP prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Podpis voliča nemusí byť úradne osvedčený. Táto osoba preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom a prevzatie HP potvrdzuje svojím podpisom.

     Pri strate alebo odcudzení hlasovacieho preukazu obec voličovi nový hlasovací preukaz NEVYDÁ.

Hlasovací preukaz je platný len pre ten deň konania volieb,
ktorého dátum je na ňom uvedený a len spolu s občianskym preukazom.

Hlasovanie voliča s HP

     Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu a súčasne s občianskym preukazom predloží volebnej komisii hlasovací preukaz, ktorý mu okrsková volebná komisia odoberie a pripojí ho k zoznamu voličov.

Prílohy

Popis

Obec Popudinské Močidľany

VOĽBY DO EUROPARLAMENTU

08.06.2024

V obci Popudinské Močidľany je utvorený 1 volebný okrsok pre celú obec.  Sídlo volebnej miestnosti na adrese: Popudinské Močidľany č. 330 – predsálie Kultúrneho domu

Zapisovateľkou OkVK Popudinské Močidľany je vymenovaná:

Mgr. Renáta Horváthová, tel. 034/ 6682766  Mob. 0911 567 823

Emailová adresa pre doručovanie oznámení o delegovaní členov do Okrskovej volebnej komisie a žiadostí o hlasovací preukaz:  obec@popudinskemocidlany.sk

Poštová adresa pre doručovanie oznámení o delegovaní členov do Okrskovej volebnej komisie a žiadostí o hlasovací preukaz : Obec Popudinské Močidľany, Obecný úrad č. 56, 908 61 Popudinské Močidľany

V Popudinské Močidľany 05.03.2024

                                                                                     Mgr. Dana Žúrková v. r.

                                                                                                  Starostka