Preskočiť na obsah

Ako vybaviť na úrade

Príspevok na stravu

Obecné zastupiteľstvo v Popudinských Močidľanoch uznesením č. 2/2016 schválilo výšku príspevku a podmienky jeho poskytovania pre občanov obce Popudinské Močidľany nasledovne:

1. Výška príspevku je stanovená sumou 1,00 €/obed. Príspevok bude uhradený zmluvnému dodávateľovi stravy za odstravované dni, okrem dní pracovného pokoja a štátom uznaných sviatkov.

2. Nárok na príspevok vzniká:

a) každému poberateľovi starobného dôchodku s trvalým pobytom v obci Popudinské Močidľany, ktorý dovŕšil vek 75 rokov,

b) poberateľovi invalidného dôchodku bez vekového obmedzenia, ktorého zdravotný stav neumožňuje prípravu stravy (zdravotný stav písomne posúdi ošetrujúci lekár),

c) poberateľovi starobného dôchodku žijúceho osamotene, ktorého zdravotný stav neumožňuje prípravu stravy (zdravotný stav písomne posúdi ošetrujúci lekár),

d) osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb (individuálne posúdenie žiadosti v Sociálnej komisii ObZ Popudinské Močidľany).

3. Osoba, ktorá spĺňa aspoň jednu z podmienok vzniku nároku na príspevok a má záujem o byť poberateľom príspevku, požiada písomne o príspevok (žiadosť tu Ziadost_o_prispevokna_stravu )

4. Nárok na príspevok nemá osoba:

a) ktorá má voči obci ako poskytovateľovi príspevku nevyrovnané záväzky (daňové a iné povinnosti), alebo sú voči nemu vedené súdne a exekučné konania,

b) ktorej rodinní príslušníci žijúci s ním v spoločnej domácnosti majú voči obci ako poskytovateľovi príspevku nevyrovnané záväzky (daňové a iné povinnosti), alebo sú voči nim vedené súdne a exekučné konania (individuálne posúdenie žiadosti v Sociálnej komisii ObZ Popudinské Močidľany),

c) ktorá je právnickou osobou, alebo fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie, alebo súbežne so starobným dôchodkom je zamestnancom (na základe pracovnej zmluvy, či dohody o vykonaní práce, alebo pracovnej činnosti).

Nárok na príspevok zaniká zmenou podmienok, za akých bol príspevok priznaný.

Zmluvný dodávatelia stravy sú:

Reštaurácia Impulz – Mgr. Miroslava Mrázová, 908 61 Popudinské Močidľany

Reštaurácia Na Mlyne – Jozef Žúrek, 908 63 Radošovce – Vieska

Reštaurácia Pod Vežou – Mária Ngová, Námestie mieru 11, 908 51 Holíč

Žiadateľ, ktorý spĺňa vyššie uvedené podmienky doručí kompletne vyplnenú žiadosť o príspevok na stravu k posúdeniu nároku na Obecný úrad Popudinské Močidľany. Po schválení žiadosti bude príspevok na stravu poskytovaný priamo zmluvnému dodávateľovi stravy, od ktorého bude žiadateľ stravu odoberať.

Lehota na vybavenie: Bezodkladne – po schválení žiadosti o príspevok na stravu.

Samotné poskytovanie stravy je závislé od individuálnej dohody medzi poberateľom príspevku (občanom) a dodávateľom stravy.

Vybavuje: Obec Popudinské Močidľany Kontakt: tel.: 034/66827677 e-mail: obec@popudisnkemocidlany.sk

Určenie, zmena a zrušenie súpisného čísla a orientačného čísla stavbe

Obec Popudinské Močidľany v súlade s § 2c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb v znení neskorších predpisov, určuje, mení alebo zrušuje súpisné číslo a orientačné číslo bytovým budovám a nebytovým budovám (ďalej len „budova“), vedie evidenciu súpisných čísiel a evidenciu orientačných čísiel a udržiava ju v aktuálnom stave. Na označovanie budov súpisnými číslami aj orientačnými číslami obstaráva obec tabuľky rovnakého vzoru. Súpisné číslo sa určuje každej budove. Tabuľky so súpisným číslom obstaráva obec na vlastné náklady.

Doklady potrebné k vybaveniu určenia súpisného čísla a orientačného čísla budove:

Žiadosť o určenie súpisného čísla, súpisného a orientačného čísla budove

-právoplatné kolaudačné rozhodnutie, ak ho stavba vyžadovala; ak sa budova nekolauduje, alebo príslušný orgán od jej kolaudácie upustil, stavebník predloží príslušné povolenie stavebného úradu na uskutočnenie stavby, z ktorého vyplýva, že stavba nevyžadovala kolaudáciu,

-právoplatné stavebné povolenie – pri rozostavanej stavbe,

-geometrický plán,

-zameranie adresného bodu (§ 3 ods. 4 Zákona č. 125/2015 o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov ),

-v prípade, že došlo k zmene vlastníka stavby po vydaní kolaudačného rozhodnutia, žiadateľ preukáže právne nástupníctvo stavebníka (doklad o nadobudnutí stavby)

-údaj o tom, či sa v budove nachádzajú byty, a údaje o číslach bytov a podlažiach, na ktorých sa byty nachádzajú.

-Ak žiadosť nepodá stavebník, žiadateľ predloží splnomocnenie na zastupovanie (s úradne osvedčeným podpisom)

Doklady potrebné k vybaveniu zmeny alebo zrušenia súpisného čísla a orientačného čísla budove:

Žiadosť o zrušenie súpisného čísla, súpisného čísla a orientačného čísla budove

-doklad o vlastníctve budovy alebo doklad o inom práve k budove ( napr. výpis z listu vlastníctva, kúpna zmluva, osvedčenie o dedičstve, darovacia zmluva a iné)

-stanovisko k rozdeleniu stavby ( v prípade zmeny súpisného čísla a orientačného čísla)

-geometrický plán,

-dokumenty, ktoré sú podkladom na odôvodnenie žiadosti ( v prípade, že stavba zanikla – doklad – Právoplatné Rozhodnutie o odstránení stavby)

-zameranie adresného bodu (§ 3 ods. 4 Zákona č. 125/2015 o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov ), ak zmena zamerania adresného bodu má vplyv na zmenu súpisného čísla alebo orientačného čísla,

-ak žiadosť nepodá stavebník, žiadateľ predloží splnomocnenie na zastupovanie ( s úradne osvedčeným podpisom)

Pre stavby postavené pred 1.10.1976

– k oznámeniu o určení súpisného a orientačného čísla je potrebné predložiť:

-žiadosť o určenie súpisného čísla a orientačného čísla

-doklad o vlastníctve pozemku alebo doklad o inom práve k pozemku, na ktorom je budova postavená

-užívacie povolenie, kúpnu zmluvu, darovaciu zmluvu alebo iný doklad, ktorým môže žiadateľ preukázať vlastníctvo k stavbe

-geometrický plán, alebo kópia z katastrálnej mapy

-zameranie adresného bodu

-čestné vyhlásenie (vzor tu: Cestne_vyhlasenie.docx )ak chýba akýkoľvek doklad k stavbe, žiadateľ predloží čestné vyhlásenie, v ktorom musí byť uvedené, kto bol stavebníkom stavby, v ktorom roku bola stavba postavená a účel, pre ktorý je čestné vyhlásenie vydané

Vybavuje: Obec Popudinské Močidľany, Obecný úrad – evidencia súpisných čísiel

Zamestnanec obce: Renáta Horváthová Kontakt: tel.: 034/66827677 e-mail: obec@popudisnkemocidlany.sk

Lehota vybavenia:

Súpisné číslo a orientačné číslo sa určujú budove v lehote 30 dní odo dňa doručenia úplnej žiadosti a podľa poradia, v akom bola žiadosť obci doručená.

Vydanie rybárskeho lístka

Rybárske lístky vydáva Obec Popudinské Močidľany – Obecný úrad v Popudinských Močidľanoch, na základe žiadosti fyzickej osoby, ktorá je spôsobilá na právne úkony. Deťom mladším ako 15 rokov sa rybársky lístok môže vydať iba so súhlasom zákonného zástupcu (súhlas tu: suhlas_zakonneho_zastupcu). Vydanie rybárskeho lístka je výkonom štátnej správy a podlieha poplatku podľa položky č. 38 Zákona č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov.

Potrebné doklady: občiansky preukaz alebo pas

Doba vybavenia: na počkanie

Poplatok za vydanie rybárskeho lístka (položka 38):

a) týždenný 1,50 €

b) mesačný 3,00 €

· c) ročný 7,00 €

· d) trojročný 17,00 €

Poplatok sa platí v hotovosti do pokladne Obecného úradu Popudinské Močidľany

Oslobodenie od poplatku:

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení:

1. žiaci a študenti stredných a vysokých škôl študijných odborov s výučbou rybárstva, zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva, odborní zamestnanci na úseku rybárstva, ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej zmluve, zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu, rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž po predložení potvrdenia o výkone pracovnej náplne alebo povolania,

2. cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky na pozvanie alebo so súhlasom prezidenta SR, NR SR a vlády SR.

3. osoby do 15 rokov.

Vybavuje: Obec Popudinské Močidľany, správa daní a poplatkov – Renáta Horváthová

Kontakt: 034/6682766alt034/6682766 e-mail: obec@popudinskemocidlany.sk

Hlásenie občana k trvalému a prechodnému pobytu

Potrebujete:

 • občiansky preukaz,
 • ak sa jedná o dieťa do 15 rokov, zákonný zástupca predkladá rodný list dieťaťa,
 • cudzinec predkladá cestovný pas alebo osvedčenie o štátnom občianstve,
 • doklad o vlastníctve rodinného domu alebo budovy určenej na bývanie, kde sa hlásite k pobytu,
 • súhlas vlastníka resp. všetkých spoluvlastníkov nehnuteľnosti, kde sa hlásite k pobytu, s výnimkou prihlásenia jedného zo spoluvlastníkov, jeho manžela alebo nezaopatreného dieťaťa,
 • vypísanie prihlasovacieho lístka k trvalého pobytu.

Potvrdenie o trvalom pobyte

Potrebujete:

 • občiansky preukaz,
 • správny poplatok 5,00 €.

Pri vydaní potvrdenia pre vydanie prvého občianskeho preukazu sa predloží rodný list dieťaťa.

Zrušenie trvalého pobytu

Podáva vlastník alebo spoluvlastníci nehnuteľnosti. Potrebujete:

 • občiansky preukaz,
 • doklad o vlastníctve nehnuteľností nie starší ako 3mesiace.

Trvalý pobyt nie je možné zrušiť manželke spoluvlastníka ani jeho maloletému dieťaťu.

Drobná stavba

Drobné stavby plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe, nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie. Drobné stavby sú prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25m2 a výška 5m, podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3m, prípojky inžinierskych sietí a oplotenie. Potrebujete:

 • ohlásenie (tlačivo na obecnom úrade),
 • LV alebo iný doklad, ktorý preukazuje vlastnícke právo k pozemku,
 • súhlas spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú všetci stavebníkmi,
 • jednoduchý situačný náčrt v dvoch vyhotoveniach,
 • jednoduchá technická správa v dvoch vyhotoveniach,
 • vyhlásenie kvalifikovanej osoby o odbornom stavebnom dozore,
 • pri prípojkách na inžinierske siete vyjadrenie správcu siete.

Ohlásenie stavebných úprav

Stavebné úpravy, ktorými sa nemení vzhľad stavby a nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavebník ohlási stavebnému úradu. Potrebujete:

 • ohlásenie,
 • LV alebo iný doklad, ktorý preukazuje vlastnícke právo k pozemku,
 • súhlas spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú všetci stavebníkmi,
 • jednoduchý náčrt stavebných úprav v dvoch vyhotoveniach,
 • technický popis stavebných úprav v dvoch vyhotoveniach.

Návrh na vydanie územného rozhodnutia

Potrebujete:

 • návrh na vydanie územného rozhodnutia,
 • situačný výkres v dvoch vyhotoveniach,
 • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce,
 • záväzné stanovisko obce,
 • stanovisko vlastníkov susedných nehn. k umiestneniu stavby,
 • vyjadrenia správcov sietí technického vybavenia,
 • doklady o rokovaniach s účastníkmi konania, pokiaľ sa viedli pred podaním návrhu,
 • záverečné stanovisko o posúdení vplyvu stavby na životné prostredie,
 • preukázanie vlastníckeho alebo iného vzťahu k dotknutým pozemkom,
 • dokumentáciu spracovanú oprávnenou osobou v dvoch vyhotoveniach,
 • návrh na nové využívanie územia,
 • správny poplatok : 6,50 € pre FO, 16,50 € pre PO.

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia

Potrebujete:

 • žiadosť o vydanie stavebného povolenia,
 • doklady, ktorými sa preukazujú vlastnícke, alebo iné práva k pozemkom a stavbám,
 • kópia z katastrálnej mapy,
 • územné rozhodnutie, ak bolo vydané,
 • projektová dokumentácia stavby v dvoch vyhotoveniach,
 • prehlásenie stavebného dozoru,
 • kópia rozhodnutia súhlas o odňatí pôdy z PPF (LPF),
 • záväzné stanovisko obce (v podstránke Tlačivá),
 • právnická osoba predkladá kópiu platného živnost. listu alebo výpisu z OR,
 • správny poplatok,
 • doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania,
 • posudok Regionálneho úradu verejného zdravotníctva,
 • stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru,
 • vyjadrenie, súhlas vodohospodárskeho orgánu,
 • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia orgánov štátnej správy,
 • stanoviská správcov sietí technického vybavenia.