Preskočiť na obsah

Združenie obcí

Združenie miest a obcí Záhorie
je dobrovoľným, záujmovým, na politických stranách a hnutiach nezávislým združením.

Pod hlavičkou ZMO Záhorie ( od 6.1.2013 pôvodne ZOZO) úzko spolupracuje 76 členských obcí a miest. Administratívne je územie Záhoria rozdelené do troch obvodov – Malacky, Senica a Skalica. Obvod Malacky je súčasťou Bratislavského samosprávneho kraja a okres Senica a Skalica patrí do Trnavského samosprávneho kraja. Združenie tvoria z obvodu Malacky 22 obcí a 2 mestá, z obvodu Senica 29 obcí a 2 mestá a z obvodu Skalica 18 obcí (teda aj Popudinské Močidľany) 3 mestá. V 76 členských obciach a mestách Záhoria žije približne 171 000 obyvateľov. Sídlom ZMO Záhorie je Skalica.
Združenie miest a obcí záhorskej oblasti bolo založené na konferencii miest a obcí Záhoria v Malackách 24. mája 1990 ako jedno z regionálnych združení Združenia miest a obcí Slovenska. Na V. sneme 23. februára 1995 boli v súlade s § 21 zákona 369/1990 Zb. a § 20 písmeno f až j zákona 509/1991 Zb. po prerokovaní v 66 členských obciach a mestách prijaté rozhodnutie na povýšenie ZOZO na právny subjekt a boli schválené jeho stanovy. Dňa 9. mája 1995 bolo ZOZO zapísané na Okresnom úrade Bratislava – vidiek do registra združení. ZOZO získalo 19. júna 1995 od Štatistického úradu SR identifikačné číslo organizácie 34076336 a 10 júna 1997 od Daňového úradu Skalica registráciu a pridelenie daňového identifikačného čísla 34 076 336.

Hlavným cieľom združenia je v súlade s Európskou chartou miestnej samosprávy, Ústavou a príslušnými zákonmi Slovenskej republiky pozitívne a aktívne:
a/ pôsobiť ako regionálne združenie ZMOS-u
b/ obhajovať záujmy i potreby miest a obcí regiónu Záhorie
c/ ovplyvňovať rozvoj i výkon samosprávnych funkcií
d/ reprezentovať mestá a obce regiónu Záhorie vo vzťahu k euroregiónom, zahraničným inštitúciám a euroinštitúciám, štátnej správe, združeniam samosprávnych krajov a združeniam miest a obcí, iným právnickým a fyzickým osobám ako i ostatnej verejnosti
e/ garantovať objektívne hodnotenie projektov fondov Európskej únie a to všetko pri rešpektovaní autonómneho postavenia miest a obcí regiónu Záhorie.

Okres Skalica
Okres Skalica na nachádza v západnom cípe Slovenskej republiky a je zároveň najsevernejšie položeným okresom regiónu Záhorie. Svojou rozlohou 357,2 km2 je najmenším okresom regiónu. Rozprestiera sa medzi tokom rieky Moravy a chrbtom Malých a Bielych Karpát. Rieka Morava na západe okresu vymedzuje hranicu s Českou republikou. Hraničí s okresmi Myjava a Senica. Má 21 obcí, z toho 3 so štatútom mesta (Skalica, Gbely, Holíč). Najzachovalejšie časti prírodných ekosystémov na území okresu Skalica sú vyhlásené za maloplošné chránené územia rôznych kategórií.

Región Záhorie
Región Záhorie tvorený okresmi Malacky, Senica a Skalica sa rozkladá v najzápadnejšej časti SR. Má významnú prihraničnú polohu, keď hraničí s dvoma členskými štátmi EÚ. Na západe s Českou a Rakúskou republikou a na severe s Českou republikou, severovýchodnú hranicu tvorí s Trenčianskym krajom, východnú s Trnavským a južnú s hl. m. SR Bratislavou ako časťou Bratislavského kraja. Z celkového počtu 78 obcí, prihraničnú polohu má v regióne 16 obcí, čo predstavuje pätinu z ich celkového počtu. Región svojou rozlohou 1990,5 km2 dosahuje podiel 4,1 % z úhrnu SR. Hustota osídlenia 3,9 obce na 100 km2 , je o 2 obce nižšia ako celorepublikový priemer. Okrem okrajových častí, takmer celé územie regiónu zaberá oblasť Záhorskej nížiny – na severe a severovýchode Chvojnická pahorkatina, centrálnu a južnú časť Borská nížina.

Mikroregión Partnerstvo pre Horné Záhorie
Občianske združenie Partnerstvo pre Horné Záhorie bolo založené 22.6.2007 v obci Kopčany. Je to združenie, ktoré dobrovoľne združuje fyzické a právnické osoby a jeho pôsobnosť je vymedzená katastrálnymi územiami členských obcí združenia a katastrálnymi územiami partnerských obcí. Predsedom združenia je Ing. Dušan Dubecký – starosta obce Kopčany. Cieľ združenia je zameraný na rozvoj vidieka a mestských oblastí, a to najmä v týchto oblastiach: cestovný, ruch, sociálne služby, obnoviteľné formy energie, životné prostredie, veda, výskum a vzdelávanie.

Združenie obcí Vieska
Združenie obcí Vieska bolo založené 19.11.2003. Založilo ho pôvodne 6 obcí okresu Skalica, a to obec Radošovce, Dubovce, Chropov, Oreské, Lopašov a Koválovec. Účelom združenia bolo a stále je vybudovanie kanalizácie v týchto obciach, vybudovanie čističky odpadových vôd a zabezpečenie prevádzkovania týchto zariadení. V roku 2007, konkrétne dňa 12.3. bolo toto združenie rozšírené o ďalších štyroch členov, obec Popudinské Močidľany, Prietržka, Trnovec a Vrádište. V súčasnosti teda má toto združenie 10 členov.