Preskočiť na obsah

Voľby

Archív dokumentov uverejnených obcou Popudinské Močidľany.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

KANDIDÁTI PRE VOĽBY PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 23. marca 2024

1. Andrej DANKO, JUDr., 49 r., advokát, Bratislava

2. Patrik DUBOVSKÝ, Mgr., PhD., 59 r., historik, Dunajská Streda

3. Krisztián FORRÓ, 48 r., predseda politickej strany, Veľká Mača

4. Štefan HARABIN, JUDr., 67 r., dôchodca, Bratislava

5. Ivan KORČOK, Ing., 59 r., zahraničnopolitický poradca, Bratislava

6. Marian KOTLEBA, Ing. Mgr., 47 r., predseda strany, Banská Bystrica

 7. Ján KUBIŠ, Dr. h. c. Ing., 72 r., odborný asistent, Bratislava

 8. Igor MATOVIČ, Mgr., 50 r., poslanec parlamentu, Trnava

 9. Milan NÁHLIK, Mgr., 48 r., policajt, Bratislava

 10. Peter PELLEGRINI, Ing., 48 r., poslanec parlamentu, Banská Bystrica

11. Róbert ŠVEC, Mgr., 47 r., politológ, Nitra

Prílohy

Popis

Hlasovací preukaz

     Obec vydá voličovi hlasovací preukaz len na ten deň konania volieb prezidenta Slovenskej republiky, ktorý volič  uviedol vo svojej žiadosti. Volič môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu na prvé i druhé kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky súčasne. Táto požiadavka musí byť zo žiadosti voliča zrejmá.

     Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku, teda aj vo volebnom okrsku, v ktorom bol pred vydaním hlasovacieho preukazu zapísaný v zozname voličov.

     Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu:

osobne najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb v úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

v listinnej podobe tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 04.03.2024 – prvé kolo, 14. 3. 2024 – druhé kolo, ), 

elektronicky (e-mailom) žiadosť o hlasovací preukaz treba doručiť na e-mail: obec@popudinskemocidlany.sk

– vo forme elektronickej snímky žiadosti (sken) alebo

– v textovej forme tvoriacej obsah e-mailovej správy tak,

aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb  (t.j. najneskôr 04.03.2024 – prvé kolo, 14. 3. 2024 – druhé kolo).

   Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi

  • meno a priezvisko,
  • rodné číslo,
  • štátnu príslušnosť,
  • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
  • korešpondenčnú adresu na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

     Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk„.

prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom

možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb v úradných hodinách obce.

     Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi

  • meno a priezvisko
  • rodné číslo,
  • štátnu príslušnosť,
  • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
  • korešpondenčnú adresu na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

     Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Podpis voliča nemusí byť úradne osvedčený. Táto osoba preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom a prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdzuje svojím podpisom.

     Pri strate alebo odcudzení hlasovacieho preukazu obec voličovi nový hlasovací preukaz NEVYDÁ.

Hlasovací preukaz je platný len pre ten deň konania volieb,
ktorého dátum je na ňom uvedený a len spolu s občianskym preukazom.

Hlasovanie voliča s hlasovacím preukazom

     Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu a súčasne s občianskym preukazom predloží volebnej komisii hlasovací preukaz, ktorý mu okrsková volebná komisia odoberie a pripojí ho k zoznamu voličov.

Prílohy

Popis

VOĽBY PREZIDENTA SR 23.03.2024

V obci Popudinské Močidľany je utvorený 1 volebný okrsok.  Sídlo volebnej miestnosti (aj pre prípadné druhé kolo volieb 06.04.2024) je na adrese: Popudinské Močidľany č. 330 – predsálie Kultúrneho domu

Zapisovateľkou OkVK Popudinské Močidľany je vymenovaná:

Mgr. Renáta Horváthová, tel. 034/ 6682766  Mob. 0911 567 823

Emailová adresa pre doručovanie oznámení o delegovaní členov do Okrskovej volebnej komisie:  obec@popudinskemocidlany.sk

Poštová adresa pre doručovanie oznámení o delegovaní členov do Okrskovej volebnej komisie : Obec Popudinské Močidľany, Obecný úrad č. 56, 908 61 Popudinské Močidľany

Súvisiace dokumenty

Voľby prezidenta 2024