Preskočiť na obsah

Úplná uzávierka cesty v Močidľanoch

Zverejnené 23.3.2023.

Vážení občania

Z dôvodu rekonštrukčných prác na moste cez vodný tok Chvojnica a s tým spojenej uzávierky cesty III/1122,  je obchádzková trasa pre motorové vozidlá, ktoré sa potrebujú dostať do časti obce Močidľany, určená po štátnej ceste č. I/51 a následne cez obec Dubovce. Ako alternatívnu obchádzkovú trasu nie je možné využívať obslužnú komunikáciu medzi obcou Trnovec a častou obce Močidľany. Táto komunikácia je výhradne určená pre potreby prístupu k poľnostiam, ktoré sú v majetku či nájme PD Popudinské Močidľany, družstvo, alebo firmy Gergel s.r.o. Cesta je už v súčasnosti v zlom technickom stave a zvýšená premávka na nej by tento stav len zhoršila. Ku všetkému nespĺňa predpísanú šírku pre dva jazdné pruhy, čím by mohlo prísť ku kolíziám pri stretávaní a obchádzaní sa dvoch vozidiel na nej. Upozorňujeme ďalej na platnosť, pred rokmi určeného, dopravného značenia na tejto účelovej komunikácii zákazovou dopravnou značkou B1 (zákaz vjazdu všetkých vozidiel v oboch smeroch). Výnimku majú len vozidlá s povolením obce, avšak výhrade sú to vozidlá uvedených poľnohospodárskych firiem a členov poľovného združenia pre výkon poľovného práva. Porušením tohto zákazu vjazdu bez platnej výnimky sa môžu motoristi vystaviť riziku sankčného postihu zo strany policajného zboru SR, ktorý bude dodržiavanie dopravného značenia priebežne kontrolovať.

Veríme, že uvedené argumety, ktorých cieľom je nielen ochrana súkromného majetku, ale predovšetkým dosiahnutie bezpečnosti cestnej premávky, sú dostatočné a motoristi budú dôsledne využívať len jednu schválenú obchádzkovú trasu cez obec Dubovce. Vopred ďakujeme za pochopenie.   

Občanom z časti Močidľany, ktorí pravidelne dochádzajú do práce autom,  bude umožnené  parkovať (odstaviť si) OSOBNÉ  AUTÁ  PRED MOSTOM,  pričom sa k vozidlám  budú musieť presunúť peši cez lávku pri KD.     

Dostupné parkovacie plochy:  

Pred predajňou nábytku  Madea a Reštaurácie Impulz (na priľahlej zelenej ploche)

Pri Kultúrnom dome

Pri obecnom úrade

Na všetkých parkovacích plochách je potrebné rešpektovať parkovanie zákazníkov uvedených podnikateľských prevádzok aj návštevníkov KD a obecného úradu. Dodržiavajte pravidlá neparkujte  v zelených pásoch,  na chodníkoch, neblokujte iné vozidlá.

Žiadame všetkých – aj obyvateľov časti Popudiny, aby ste  v nasledujúcich mesiacoch boli ohľaduplní, obmedzili používanie vozidiel na minimum a po obci sa presúvali peši, popr. na bicykloch.