Región Záhorie
Región Záhorie tvorený okresmi Malacky, Senica a Skalica sa rozkladá v najzápadnejšej časti SR. Má významnú prihraničnú polohu, keď hraničí s dvoma členskými štátmi EÚ. Na západe s Českou a Rakúskou republikou a na severe s Českou republikou, severovýchodnú hranicu tvorí s Trenčianskym krajom, východnú s Trnavským a južnú s hl. m. SR Bratislavou ako časťou Bratislavského kraja. Z celkového počtu 78 obcí, prihraničnú polohu má v regióne 16 obcí, čo predstavuje pätinu z ich celkového počtu. Región svojou rozlohou 1990,5 km2 dosahuje podiel 4,1 % z úhrnu SR. Hustota osídlenia 3,9 obce na 100 km2 , je o 2 obce nižšia ako celorepublikový priemer. Okrem okrajových častí, takmer celé územie regiónu zaberá oblasť Záhorskej nížiny - na severe a severovýchode Chvojnická pahorkatina, centrálnu a južnú časť Borská nížina. Do severozápadného cípu zasahuje Dolnomoravský úval, ktorý južnejšie prechádza do Dolnomoravskej nivy s riekou Moravou tvoriacou prirodzenú západnú hranicu s Českom a Rakúskom. Severovýchodnú časť zaberá pohorie Bielych Karpát a Myjavská pahorkatina, východnú a juhovýchodnú pohorie Malých Karpát s najvyšším vrchom regiónu Vysokou (754 m n.m.). Z výmery katastrálneho územia najviac 40,4 % pripadá na lesný pozemok a 38,8 % zaberá orná pôda. Najrozľahlejšie lesné pozemky sú v okrese Malacky a najviac ornej pôdy má okres Senica. Vinohradnícka tradícia sa naďalej rozvíja v okrese Skalica, na ktorý z regionálneho úhrnu pripadá takmer polovica z výmery viníc. Najvyššie hektárové úrody v obilninách dosahuje okres Senica a v zemiakoch okres Malacky. Celé územie regiónu patrí do povodia Moravy s najväčšími prítokmi Myjavou, Rudavou a Malinou. Región je významne exponovaný z hľadiska zastúpenia chránených území. Sú tu 3 chránené krajinné oblasti - Malé Karpaty, Biele Karpaty a Záhorie, 8 národných prírodných rezervácií, 11 prírodných rezervácií, 9 chránených areálov a 10 prírodných pamiatok. V nerastnom bohatstve sú najdôležitejšie ložiská ropy a zemného plynu v okresoch Skalica a Senica, lignitu s hlbinnou baňou v Čároch v okrese Senica, vápencov, slieňov, sklárskych a zlievárenských pieskov, štrkopieskov, stavebného kameňa i ložiská rašeliny. Malé Karpaty sú zdrojom dreva pre palivové, stavebné a priemyselné využitie.
trnavsky zahorie
 

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!