ZMO Záhorie
logo-zahorie

Združenie miest a obcí Záhorie 
je dobrovoľným, záujmovým, na politických stranách a hnutiach nezávislým združením.

 

Pod hlavičkou ZMO Záhorie ( od 6.1.2013 pôvodne ZOZO) úzko spolupracuje 76 členských obcí a miest. Administratívne je územie Záhoria rozdelené do troch obvodov – Malacky, Senica a Skalica. Obvod Malacky je súčasťou Bratislavského samosprávneho kraja a okres Senica a Skalica patrí do Trnavského samosprávneho kraja. Združenie tvoria z obvodu Malacky 22 obcí a 2 mestá, z obvodu Senica 29 obcí a 2 mestá a z obvodu Skalica 18 obcí (teda aj Popudinské Močidľany) 3 mestá. V 76 členských obciach a mestách Záhoria žije približne 171 000 obyvateľov. Sídlom ZMO Záhorie je Skalica. 
Združenie miest a obcí záhorskej oblasti bolo založené na konferencii miest a obcí Záhoria v Malackách 24. mája 1990 ako jedno z regionálnych združení Združenia miest a obcí Slovenska. Na V. sneme 23. februára 1995 boli v súlade s § 21 zákona 369/1990 Zb. a § 20 písmeno f až j zákona 509/1991 Zb. po prerokovaní v 66 členských obciach a mestách prijaté rozhodnutie na povýšenie ZOZO na právny subjekt a boli schválené jeho stanovy. Dňa 9. mája 1995 bolo ZOZO zapísané na Okresnom úrade Bratislava – vidiek do registra združení. ZOZO získalo 19. júna 1995 od Štatistického úradu SR identifikačné číslo organizácie 34076336 a 10 júna 1997 od Daňového úradu Skalica registráciu a pridelenie daňového identifikačného čísla 34 076 336.

 

 

Hlavným cieľom združenia je v súlade s Európskou chartou miestnej samosprávy, Ústavou a príslušnými zákonmi Slovenskej republiky pozitívne a aktívne: 
a/ pôsobiť ako regionálne združenie ZMOS-u
b/ obhajovať záujmy i potreby miest a obcí regiónu Záhorie
c/ ovplyvňovať rozvoj i výkon samosprávnych funkcií
d/ reprezentovať mestá a obce regiónu Záhorie vo vzťahu k euroregiónom, zahraničným inštitúciám a euroinštitúciám, štátnej správe, združeniam samosprávnych krajov a združeniam miest a obcí, iným právnickým a fyzickým osobám ako i ostatnej verejnosti
e/ garantovať objektívne hodnotenie projektov fondov Európskej únie a to všetko pri rešpektovaní autonómneho postavenia miest a obcí regiónu Záhorie.

 


 
Okres Skalica
Okres Skalica na nachádza v západnom cípe Slovenskej republiky a je zároveň najsevernejšie položeným okresom regiónu Záhorie. Svojou rozlohou 357,2 km2 je najmenším okresom regiónu. Rozprestiera sa medzi tokom rieky Moravy a chrbtom Malých a Bielych Karpát. Rieka Morava na západe okresu vymedzuje hranicu s Českou republikou. Hraničí s okresmi Myjava a Senica. Má 21 obcí, z toho 3 so štatútom mesta (Skalica, Gbely, Holíč). Najzachovalejšie časti prírodných ekosystémov na území okresu Skalica sú vyhlásené za maloplošné chránené územia rôznych kategórií.
Ďalšie informácie...
 
Región Záhorie
Región Záhorie tvorený okresmi Malacky, Senica a Skalica sa rozkladá v najzápadnejšej časti SR. Má významnú prihraničnú polohu, keď hraničí s dvoma členskými štátmi EÚ. Na západe s Českou a Rakúskou republikou a na severe s Českou republikou, severovýchodnú hranicu tvorí s Trenčianskym krajom, východnú s Trnavským a južnú s hl. m. SR Bratislavou ako časťou Bratislavského kraja. Z celkového počtu 78 obcí, prihraničnú polohu má v regióne 16 obcí, čo predstavuje pätinu z ich celkového počtu. Región svojou rozlohou 1990,5 km2 dosahuje podiel 4,1 % z úhrnu SR. Hustota osídlenia 3,9 obce na 100 km2 , je o 2 obce nižšia ako celorepublikový priemer. Okrem okrajových častí, takmer celé územie regiónu zaberá oblasť Záhorskej nížiny - na severe a severovýchode Chvojnická pahorkatina, centrálnu a južnú časť Borská nížina.
Ďalšie informácie...
 
Mikroregión Partnerstvo pre Horné Záhorie
Občianske združenie Partnerstvo pre Horné Záhorie bolo založené 22.6.2007 v obci Kopčany. Je to združenie, ktoré dobrovoľne združuje fyzické a právnické osoby a jeho pôsobnosť je vymedzená katastrálnymi územiami členských obcí združenia a katastrálnymi územiami partnerských obcí. Predsedom združenia je Ing. Dušan Dubecký – starosta obce Kopčany. Cieľ združenia je zameraný na rozvoj vidieka a mestských oblastí, a to najmä v týchto oblastiach: cestovný, ruch, sociálne služby, obnoviteľné formy energie, životné prostredie, veda, výskum a vzdelávanie.
Ďalšie informácie...
 
« ZačiatokPredch12ĎalejKoniec »

Stránka 1 z 2

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!