Zverejnenie zámeru predaja pozemku


Obec Popudinské Močidľany oznamuje zámer predaja pozemku podľa Uznesenia Obecného zastupiteľstva Popudinské Močidľany č. 3/2018 zo dňa 22.02.2018:

Obecné zastupiteľstvo v Popudinských Močidľanoch schvaľuje zámer prevodu majetku predajom v súlade s § 9a ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, konkrétne pozemok vo vlastníctve Obce Popudinské Močidľany, k.ú. Močidľany, okres Skalica, vedený na LV č. 956, parcela registra C-KN č. 240/2, vodný tok o výmere 1091 m2, v prospech Jána Kutala a manželky Renáty rod. Mikušovej, bytom Popudinské Močidľany č. 324, do BSM v 1/1, vo výške kúpnej ceny 1,- Eur/m2. Kúpna cena je stanovená ako obvyklá pri predajoch v extraviláne a charaktere predávaného pozemku.

Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok, ktorý Obec Popudinské Močidľany dlhodobo nevyužíva, bezprostredne susedí s pozemkom vo vlastníctve kupujúcich, ktorí sa o predmetný pozemok zaväzujú starať a využívať ho ako ovocnú záhradu a odpredajom sa pozemok efektívnejšie využije.

 

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!