Organizácia zodpovednosti výrobcov
 
Dobrovoľná vojenská príprava
 
Zverejnenie zámeru zámeny pozemkov

             Obec Popudinské Močidľany oznamuje zámer predaja pozemku podľa Uznesenia Obecného zastupiteľstva Popudinské Močidľany č. 5/2018 zo dňa 22.02.2018:

Obecné zastupiteľstvo v Popudinských Močidľanoch schvaľuje zámer prevodu majetku zámenou pozemkov v súlade s § 9a ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, konkrétne zámenu pozemkov vo vlastníctve Obce Popudinské Močidľany, k.ú. Močidľany, okres Skalica, vedených na LV č. 956

-          parcela registra E-KN č. 1138, orná pôda o výmere 3.931 m2,

-          parcela registra C-KN č. 1344/1, ostatná plocha o výmere 867 m2

t.j., pozemky v celkovej výmere 4.761 m2 za pozemky vo vlastníctve PD Popudinské Močidľany, družstvo, k.ú. Močidľany, okres Skalica, vedených na LV č. 497

-          parcela registra C-KN č. 1555/31, ostatná plocha vo výmere 2.576 m2,

-          parcela registra C-KN č. 1555/32, ostatná plocha vo výmere 2.185 m2

t.j. za pozemky v celkovej výmere 4.798 m2.

Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že predmetné pozemky vo vlastníctve Obce Popudinské Močidľany dlhodobo prenajíma žiadateľovi o výmenu a práve pozemky, ktorú sú vlastníctvom žiadateľa (PD Popudinské Močidľany, družstvo) a dlhodobo sú poľnohospodársky nevyužívané (nechávané úhorom), obec efektívnejšie využije v zmysle platného územného plánu obce na odvodnenie územia navrhovanej IBV Pod vinohradmi a na výstavbu parkoviska. 

 
Zverejnenie zámeru predaja pozemku


Obec Popudinské Močidľany oznamuje zámer predaja pozemku podľa Uznesenia Obecného zastupiteľstva Popudinské Močidľany č. 3/2018 zo dňa 22.02.2018:

Obecné zastupiteľstvo v Popudinských Močidľanoch schvaľuje zámer prevodu majetku predajom v súlade s § 9a ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, konkrétne pozemok vo vlastníctve Obce Popudinské Močidľany, k.ú. Močidľany, okres Skalica, vedený na LV č. 956, parcela registra C-KN č. 240/2, vodný tok o výmere 1091 m2, v prospech Jána Kutala a manželky Renáty rod. Mikušovej, bytom Popudinské Močidľany č. 324, do BSM v 1/1, vo výške kúpnej ceny 1,- Eur/m2. Kúpna cena je stanovená ako obvyklá pri predajoch v extraviláne a charaktere predávaného pozemku.

Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok, ktorý Obec Popudinské Močidľany dlhodobo nevyužíva, bezprostredne susedí s pozemkom vo vlastníctve kupujúcich, ktorí sa o predmetný pozemok zaväzujú starať a využívať ho ako ovocnú záhradu a odpredajom sa pozemok efektívnejšie využije.

 
« ZačiatokPredch12ĎalejKoniec »

Stránka 1 z 2

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!