Príspevok na stravu

Obecné zastupiteľstvo v Popudinských Močidľanoch uznesením č. 2/2016 schválilo  výšku príspevku a podmienky jeho poskytovania pre občanov obce Popudinské Močidľany nasledovne:

 


1.  Výška príspevku je stanovená sumou 1,00 €/obed. Príspevok bude uhradený zmluvnému dodávateľovi stravy za odstravované dni, okrem dní pracovného pokoja a štátom uznaných sviatkov.

2.  Nárok na príspevok vzniká:

a) každému poberateľovi starobného dôchodku s trvalým pobytom v obci Popudinské Močidľany, ktorý dovŕšil vek 75 rokov,

b) poberateľovi invalidného dôchodku bez vekového obmedzenia, ktorého zdravotný stav neumožňuje prípravu stravy (zdravotný stav písomne posúdi ošetrujúci lekár),

c) poberateľovi starobného dôchodku žijúceho osamotene, ktorého zdravotný stav neumožňuje prípravu stravy (zdravotný stav písomne posúdi ošetrujúci lekár),

d) osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb (individuálne posúdenie žiadosti v Sociálnej komisii ObZ Popudinské Močidľany).

3. Osoba, ktorá spĺňa aspoň jednu z podmienok vzniku nároku na príspevok a má záujem o byť poberateľom príspevku, požiada písomne o príspevok (žiadosť tuZiadost_o_prispevokna_stravu.docx :)

4.  Nárok na príspevok nemá osoba:

a) ktorá má voči obci ako poskytovateľovi príspevku nevyrovnané záväzky (daňové a iné povinnosti), alebo sú voči nemu vedené súdne a exekučné konania,

b) ktorej rodinní príslušníci žijúci s ním v spoločnej domácnosti majú voči obci ako poskytovateľovi príspevku nevyrovnané záväzky (daňové a iné povinnosti), alebo sú voči nim vedené súdne a exekučné konania (individuálne posúdenie žiadosti v Sociálnej komisii ObZ Popudinské Močidľany),

c) ktorá je právnickou osobou, alebo fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie, alebo súbežne so starobným dôchodkom je zamestnancom (na základe pracovnej zmluvy, či dohody o vykonaní práce, alebo pracovnej činnosti).

Nárok na príspevok zaniká zmenou podmienok, za akých bol príspevok priznaný.


Zmluvný dodávatelia stravy sú:

Reštaurácia Impulz – Mgr. Miroslava Mrázová, 908 61 Popudinské Močidľany

Reštaurácia Na Mlyne – Jozef Žúrek,  908 63 Radošovce – Vieska

Reštaurácia Pod Vežou – Mária Ngová,  Námestie mieru 11, 908 51 Holíč

Žiadateľ, ktorý spĺňa vyššie uvedené podmienky doručí kompletne vyplnenú žiadosť o príspevok na stravu k posúdeniu nároku na Obecný úrad Popudinské Močidľany. Po schválení žiadosti bude príspevok na stravu poskytovaný priamo zmluvnému dodávateľovi stravy, od ktorého  bude žiadateľ stravu odoberať.

 

Lehota na vybavenie: Bezodkladne - po schválení žiadosti  o príspevok na stravu.

Samotné poskytovanie stravy je závislé od individuálnej dohody medzi poberateľom príspevku (občanom) a dodávateľom stravy. 

Vybavuje:   Obec Popudinské Močidľany    Kontakt: tel.: 034/66827677   e-mail:  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!