Určenie, zmena a zrušenie súpisného čísla a orientačného čísla stavbe

Obec Popudinské Močidľany  v súlade s § 2c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb v znení neskorších predpisov, určuje, mení alebo zrušuje súpisné číslo a orientačné číslo bytovým budovám a nebytovým budovám (ďalej len „budova“), vedie evidenciu súpisných čísiel a evidenciu orientačných čísiel a udržiava ju v aktuálnom stave. Na označovanie budov súpisnými číslami aj orientačnými číslami obstaráva obec tabuľky rovnakého vzoru. Súpisné číslo sa určuje každej budove. Tabuľky so súpisným číslom obstaráva obec na vlastné náklady. 

Doklady potrebné k vybaveniu určenia súpisného čísla a orientačného čísla budove:

Žiadosť o určenie súpisného čísla, súpisného a orientačného čísla budove  

žiadosť tu: Ziadost_o_urcenie_supisneho_a_orientacneho_cisla.docx

-doklad o vlastníctve pozemku alebo doklad o inom práve k pozemku, na ktorom je budova postavená, (napr. výpis z listu vlastníctva, kúpna zmluva, osvedčenie o dedičstve, darovacia zmluva, nájomná zmluva s vlastníkom pozemku, súhlas vlastníka pozemku s trvalým umiestnením stavby)

-právoplatné kolaudačné rozhodnutie, ak ho stavba vyžadovala; ak sa budova nekolauduje, alebo príslušný orgán od jej kolaudácie upustil, stavebník predloží príslušné povolenie stavebného úradu na uskutočnenie stavby, z ktorého vyplýva, že stavba nevyžadovala kolaudáciu,

-právoplatné stavebné povolenie - pri rozostavanej stavbe,

-geometrický plán,

-zameranie adresného bodu (§ 3 ods. 4 Zákona č. 125/2015 o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov ),

-v prípade, že došlo k zmene vlastníka stavby po vydaní kolaudačného rozhodnutia, žiadateľ preukáže právne nástupníctvo stavebníka (doklad o nadobudnutí stavby)

-údaj o tom, či sa v budove nachádzajú byty, a údaje o číslach bytov a podlažiach, na ktorých sa byty nachádzajú.

-Ak žiadosť nepodá stavebník, žiadateľ predloží splnomocnenie na zastupovanie (s úradne osvedčeným podpisom)

Doklady potrebné k vybaveniu zmeny alebo zrušenia súpisného čísla a orientačného čísla budove:

Žiadosť o zrušenie súpisného čísla, súpisného čísla a orientačného čísla budove  

žiadosť tuZiadost_o_zrusenie_supisneho_a_orientacneho_cisla.docx

-doklad o vlastníctve budovy alebo doklad o inom práve k budove ( napr. výpis z listu vlastníctva, kúpna zmluva, osvedčenie o dedičstve, darovacia zmluva a iné)

-stanovisko k rozdeleniu stavby ( v prípade zmeny súpisného čísla a orientačného čísla)

-geometrický plán,

-dokumenty, ktoré sú podkladom na odôvodnenie žiadosti ( v prípade, že stavba zanikla – doklad – Právoplatné Rozhodnutie o odstránení stavby)

-zameranie adresného bodu (§ 3 ods. 4 Zákona č. 125/2015 o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov ), ak zmena zamerania adresného bodu má vplyv na zmenu súpisného čísla alebo orientačného čísla,

-ak žiadosť nepodá stavebník, žiadateľ predloží splnomocnenie na zastupovanie  ( s úradne osvedčeným podpisom)

Pre stavby postavené pred 1.10.1976

- k oznámeniu o určení súpisného a orientačného čísla je potrebné predložiť:

-žiadosť o určenie súpisného čísla a orientačného čísla

-doklad o vlastníctve pozemku alebo doklad o inom práve k pozemku, na ktorom je budova postavená

-užívacie povolenie, kúpnu zmluvu, darovaciu zmluvu alebo iný doklad, ktorým môže žiadateľ preukázať vlastníctvo k stavbe

-geometrický plán, alebo kópia z katastrálnej mapy 

-zameranie adresného bodu

-čestné vyhlásenie (vzor tu: Cestne_vyhlasenie.docx )ak chýba akýkoľvek doklad k stavbe, žiadateľ predloží čestné vyhlásenie, v ktorom musí byť uvedené, kto bol stavebníkom stavby, v ktorom roku bola stavba postavená a účel, pre ktorý je čestné vyhlásenie vydané

Vybavuje:   Obec Popudinské Močidľany, Obecný úrad - evidencia súpisných čísiel

Zamestnanec obce: Renáta Horváthová         Kontakt: tel.: 034/66827677    e-mail:  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Lehota vybavenia:

Súpisné číslo a orientačné číslo sa určujú budove v lehote 30 dní odo dňa doručenia úplnej žiadosti a podľa poradia, v akom bola žiadosť obci doručená.

 

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!