Spoločenské organizácie

popudiny_hlavnaHISTÓRIA SPOLKOVÉHO ŽIVOTA OBCE

Živý spoločenský život oboch častí obce dokladajú zápisy z kroník, najmä v dobe prvej Československej republiky. Zvlásť oslavy výročí republiky sa a jej predstaviteľov sa stretávali s veľkou odozvou a podporou z radov obyvateľov.
Dlhú tradíciu v obci mal Československý červený kríž, ktorý vznikol v 20-tych rokoch minulého storočia. Jeho členovia sa venovali šíreniu zdravotnej osvety a charity, usporiadavali množstvo prednášok , príspevky na oblasti postihnuté vojnami, chorobami a pod. V období 50-tych a 60-tych rokoch minulého storočia monitorovali zdravotné riziká - pitnú vodu v obci, formovali zdravotné hliadky pri žatvách na družstve a pod. V súčasnosti už táto organizáciu v obci nepôsobí. Ďalším spolkom, ktorý vznikol v oboch častiach obce v roku 1928 sú hasiči. Táto organizácia pôsobí po množstve zmenených názvov v obci dodnes.
Od 60-tych do 90-tych rokov sa na verejnom živote obce podieľali viaceré spolky a združenia, organizované ako zložky Národného frontu: Výbor žien, Československý červený kríž, Telovýchovná jednota Družstevník, Sväzarm, Československá požiarna ochrana, Slovenský zväz záhradkárov.

LeteckaSÚČASNÉ SPOLOČENSKÉ ORGANIZÁCIE

Spoločenský život obce Popudinské Močidľany je i v súčasnej dobe veľmi živý. Všetky organizácie v obci pôsobiace sa aktívne, v rámci svojich možností, podieľajú najmúä na príprave a organizovaní kultúrnych, športových a spoločenských akcií v obci, v spolupráci s obecným úradom. V poslednej dobe sa začína spoluprácou viacerých organizácií na jednom podujatí, napr. rozprávkový pochod pre deti, ktorého organizátormi boli takmer všetky organizácie, či v roku 2011 prvý ročník výstavy zákuskov, ktorú spoločne zorganizovali Únia žien a Jednota dôchodcov.
V súčasnej dobe teda v obci pôsobia tieto spoločenské organizácie: Telovýchovná jednota, Dobrovoľný hasičský zbor, Únia žien, Jednota dôchodcov, Slovenský zväz záhradkárov, Poľovná spoločnosť a po mnohých rokoch opäť Divadelný spolok. O jednotlivých organizáciách a spolkoch sa viacej dozviete v podsekciách tejto rubriky.
 


Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!