Rekonštrukcia verejného osvtelenia v obci Popudinské Močidľany

 

Obec Popudinské Močidľany zrealizovala projekt s podporou finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast,


Prioritná Os: 2 - Energetika

Opatrenie: 2.2 – Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky


Názov projektu: Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Popudinské Močidľany

Popis projektu: Obec Popudinské Močidľany zrealizovala projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia vďaka príspevku z Európskej únie tak, aby bol v súlade s príslušnými normami STN. Realizáciou projektu bolo vymenených 87 svietidiel a osadených 60 svietidiel. Výmenou svietidiel sa dosiahne energetická úspora v predpokladanej hodnote 9446,46

kWh/rok.

 

Miesto realizácie projektu: Popudinské Močidľany

Výška poskytnutého príspevku: 177 829, 92 €

Dátum začatia realizácie projektu: 31.05.2010

Dátum skončenia realizácie projektu: 28.02.2012

 

Názov riadiaceho orgánu: Ministerstvo hospodárstva SR

Internetová stránka riadiaceho orgánu: www.economy.gov.sk

Internetová stránka operačného programu: http://www.economy.gov.sk/operacny-program-konkurencieschopnost-a-hospodarsky-rast--zakladne-dokumenty--6349/128034s

 

o_Loga

Tento projekt je financovaný Európskou úniou z ERDF

„Investícia do Vašej budúcnosti“

Popud.Moidlany_-_starPopud.Moidlany_-_star1Popud.Moidlany_-_star2

Osvetlenie v obci pred rekonštrukciou

Popud.Moidlany_-_nov1Popud.Moidlany_-_nov2Popud.Moidlany_-_nov3Popud.Moidlany_-_nov4

Osvetlenie v obci po rekonštrukcii

 


Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!